Gegevensbeheer

Copyright @ brabantmantelzorgmakelaars

REGELS

WETTEN

ADMINISTRATIE

OPSLAG VAN GEGEVENS

Privacyverklaring Brabant Mantelzorgmakelaars


Brabant Mantelzorgmakelaars wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.


Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Brabant mantelzorgmakelaar is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.


Brabant mantelzorgmakelaars verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Brabant mantelzorgmakelaars. Algemene gegevens kunnen (als je daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Brabant mantelzorgmakelaars te verbeteren, om de relatie met de cliƫnt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.


Brabant mantelzorgmakelaars mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Brabant mantelzorgmakelaars je een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.


Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Brabantmantelzorg-makelaar de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Brabantmantelzorgmakelaars controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.


Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Brabantmantelzorgmakelaars geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Brabantmantelzorgmakelaars informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.


Website

Brabant mantelzorgmakelaars houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het  IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die je op contactformulieren invult.


Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten van Brabant mantelzorgmakelaars.


Verkrijging van gegevens

Brabant mantelzorgmakelaars verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

  • Je geeft de gegevens zelf aan Brabant mantelzorgmakelaars;
  • Brabant mantelzorgmakelaars krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
  • Je hebt contactgegevens ingevuld op de website;
  • Brabantmantelzorgmakelaars heeft openbare bronnen geraadpleegd;
  • Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

- Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;

- Brabant mantelzorgmakelaars aan een wettelijke verplichting moet voldoen;

- Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.


Brabant mantelzorgmakelaars kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.


Bewaartermijnen

Brabant mantelzorgmakelaars heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.


Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst : 4 weken

Bijzondere gegevens  : 1 jaar

Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie : 7 jaar

Contactgegevens die je op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Brabant mantelzorgmakelaars  je gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Brabant mantelzorgmakelaars zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.


Beveiligingsniveau

Brabant mantelzorgmakelaars beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met Brabant mantelzorgmakelaars. De contactgegevens onderaan deze verklaring.


Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien je  een relatie met Brabant mantelzorgmakelaars hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven.


Indien het door Brabant mantelzorgmakelaars verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt je  schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je Brabant mantelzorgmakelaars schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Brabant mantelzorgmakelaars. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.


Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Brabant mantelzorgmakelaars, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassen privacy verklaring

Brabant mantelzorgmakelaars heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.brabantmantelzorgmakelaars.nl worden gepubliceerd.


Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:


Brabant mantelzorgmakelaars

p/a Fluitekruidbeemd 52

5551 HT Valkenswaard


info@brabantmantelzorgmakelaar.nl